Artikel

> Artikelen   > De Wet Zorg en Dwang - deel 1

DE WET ZORG EN DWANG

deel 1

Wat houdt de wet precies in?

Hoe kun je in de praktijk goed voorbereid zijn op de nieuwe regelgeving?

Hoe kun je een veilige situatie creëren in combinatie met een ontspannen leef- (én werk-!) omgeving?

 

Wet Zorg en Dwang: wat houdt het in?

De Wet Zorg en Dwang gaat volgens de planning op 1 januari 2020 in. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’.

Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe bij niemand mag worden toegepast, tenzij je duidelijk omschrijft waarom het in een specifiek geval wél nodig is.

 

In de praktijk komt de Wet Zorg en Dwang er dus op neer, dat er voor iedere cliënt in een zorginstelling een zorgplan moet worden opgesteld.

Het uitgangspunt in het zorgplan is, dat in principe alle onvrijwillige zorg wordt voorkomen, tenzij dat echt nodig is.

 

Als er bij een bewoner wordt afgeweken, en beslist wordt dat het nodig is om onvrijwillige zorg toe te passen, moeten de redenen hiervoor goed worden omschreven. Dit moet worden onderbouwd door een zorgverantwoordelijke (ter zake kundige arts), en evt. aangevuld met externe deskundigen (bijv. psychiater, specialist Ouderengeneeskunde,

GZ-psycholoog).

 

Het zorgplan moet steeds worden getoetst: is de situatie veranderd? Kun je de beperking van vrijheid van de bewoner terugschroeven, of is er juist meer controle nodig?

Wat versta je dan onder onvrijwillige zorg?

- Zorg waartegen iemand zich verzet - dit kan te maken hebben met gedwongen toedienen van voedsel, medicijnen etc.

- Beperking van bewegingsvrijheid - hier hebben we als ontwerpers van zorgomgevingen vooral mee te maken. In principe mag niemand 'opgesloten' worden, tenzij het gevaarlijk is voor hem/haarzelf of de omgeving ('ernstig nadeel').

- Maar ook 'toezicht (inclusief domotica)' wordt genoemd in het lijstje onvrijwillige zorg.

 

 

Samenvattend:

Dit komt dus, heel kort door de bocht gezegd, neer op:

- Zorgvuldig rapporteren en overleggen; verantwoording afleggen aan familie

- In principe: uitgaan van de vrijheid van bewoners, wat mogelijk consequenties heeft voor de inrichting van het woongebouw.

- Maar bovendien: als zorginstelling of verzorgingshuis een basishouding vaststellen ten aanzien van het welbevinden van de bewoners.

 

In het volgende deel komen we hierop terug met aanbevelingen om hier slim mee om te gaan.

 

 

Geldt de Wet Zorg en Dwang ook voor een thuissituatie?

De wet geldt alleen voor mensen die betaald worden voor de zorg die zij bieden.

Dus niet voor mantelzorgers, wél voor thuishulpen.

 

Informatie delen

 

Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen? Graag!

Wij delen graag zoveel mogelijk informatie, en staan open voor nieuwe inzichten.

Neem contact op >

Deze website is een initiatief van

Bureau Kroner architecten, Den Haag

Over ons >