Onderzoek

In dit gedeelte verzamelen we projecten waarbij we een eigen onderzoek hebben opgezet, of deelgenomen aan een extern onderzoek.

 

- Onderzoek naar bewegingsstimulering van ouderen met dementie (2015-2016)

Bureau Kroner nam mede het initiatief voor dit onderzoek in samenwerking met de Haagse Hogeschool, WZH en Florence.

 

Aanleiding:

Dat beweging voor ouderen van groot belang is om gezond te blijven staat inmiddels buiten kijf. Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk hebben aangetoond dat bewegen “gezondheidswinst” oplevert, zowel fysiek als mentaal.

 

Het is zelfs zo dat de Inspectie voor de gezondheidszorg IGZ vanaf 2015 toetst of verpleeg- en verzorgingshuizen bewegings-stimulatie hebben geïmplementeerd. Dat zal worden gedaan aan de hand van de zogenaamde 7 bouwstenen. Die bouwstenen richten zich echter met name op organisatie, bewustwording en activiteiten. En men richt zich met name op min of meer zelfstandig wonende ouderen.

 

Er is tot nu toe nog weinig onderzoek gedaan naar het stimuleren van beweging door ouderen met (zware) dementie. Ouderen die in een verpleeghuis wonen, bewegen te weinig en de inactiviteit van deze bewoners is hoog. Bewegen geeft gezondheidswinst of vertraagd in ieder geval de achteruitgang, zowel fysiek als mentaal. Beweging heeft juist bij de meest inactieve groepen het meeste effect.

 

Praktisch Onderzoek:

In samenwerking met WZH en Florence is een test-case opgezet langs de volgende lijnen:

 

• Nulmeting:

Een groep ouderen met dementie wordt gedurende een langere periode gevolgd, binnen het huidige regime van wonen, zonder speciale extra activiteiten of maatregelen om beweging te stimuleren.

 

• Proef met actieve en passieve bewegingsstimulering

Parallel aan de nulmeting zal een groep ouderen worden gevolgd in een complex waar door een verbouwing de mogelijkheid wordt gecreëerd om een nieuwe start te maken (Houthaghe Den Haag van Florence).

 

Enerzijds is dat een vormgevings-opgave, van interieur en inrichting tot het toepassen van materialen, geuren, kleuren, licht, geluid (muziek), vorm van de ruimte en het maken van routes en bewegingspatronen (nudging). Het bewust vormgeven van de leefomgeving helpt met het creëren van een divers en uitdagend, maar gebalanceerd leef ritme. Dit is passieve bewegingsstimulering.

 

Anderzijds is dat een organisatie-opgave. Door het nieuw op te zetten zorgteam/behandelteam moet een integrale aanpak worden ontwikkeld, waarin actieve maatregelen door de verschillende betrokkenen in samenhang (geïntegreerd in de zorg) worden toegepast. Zorgmedewerkers, vrijwilligers, familie en mantelzorgers, de behandelend artsen en psychologen en de behandelend fysiotherapeuten en ergotherapeuten zullen gezamenlijk een plan opstellen voor actieve bewegingsstimulering.

 

Doelen:

1. Ten eerste is het doel om er achter te komen of het mogelijk is om op een praktische wijze ouderen met dementie meer te laten bewegen. Zowel door actief aansturen als door passief stimuleren.

2. Ten tweede is het doel om er achter te komen of meer beweging ook leidt tot minder achteruitgang, zowel fysiek als mentaal.

3. Ten derde is het doel om te onderzoeken of meer beweging ook leidt tot een hogere kwaliteit van leven.

 

Stand van zaken

Met name de praktische kant van het onderzoek, namelijk meten bij de ouderen hoeveel zij bewegen blijkt lastig. Studenten van de Haagse Hogeschool hebben intensief meegewerkt om meetgegevens te verkrijgen. In de praktijk blijkt echter dat de manier van meten (nog) te weinig specifieke data geeft waaruit conclusies kunnen worden getrokken. De observaties zijn voorlopig dus belangrijker dan de meetgegevens.

 

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/psychogeriatrie

 

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/gezonde-leefstijl-in-een-stimulerende-omgeving

 

https://www.wzh.nl/dementie/kennisontwikkeling-dementie

 

 

 

- Onderzoek naar het ontwikkelen en uitvoeren van een speciaal toegepaste verlichtingstechniek voor woonzorgcomplexen

(2016 -      )

Een beschrijving van dit onderzoek voor de ontwikkeling van een speciaal toegepaste verlichtingstechniek voor bewoners van PG-afdelingen.

Meer informatie volgt.

 

 

Informatie delen

 

Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen? Graag!

Wij delen graag zoveel mogelijk informatie, en staan open voor nieuwe inzichten.

Neem contact op >

Deze website is een initiatief van

Bureau Kroner architecten, Den Haag

Over ons >